jobs

POSTDOCTORAL RESEARCH FELLOW AT THE UNIVERSITY OF BARCELONA

training picture

18/11/2022

JOB OPENING: POSTDOCTORAL RESEARCH FELLOW AT THE UNIVERSITY OF BARCELONA

We are looking for a highly motivated postdoctoral researcher to work at the interface between Network Geometry and Machine Learning (dimension reduction techniques and neural networks). The successful applicant will work with Prof. M. Ángeles Serrano and Prof. Marián Boguñá at the Department of Condensed Matter Physics of the University of Barcelona and UB Institute of Complex Systems (UBICS). The position should start as soon as possible. The contract is for one year, renewable until the end of November 2024.

Requirements:

- A PhD in physics, mathematics, computer science, computer/electronic engineering, or other related discipline is expected.

- Expertise in complex networks and machine learning. When expertise is proved in only one of them, we require a strong motivation for learning the other.

- Excellent software development skills.

- Excellent communication skills, verbal and written (English).

Application process:

Interested applicants are requested to submit:

- A Curriculum Vitae including relevant publications and the name and contact details of 2 referees.


- An expression of interest including a statement about the adequacy of the candidate to the research group.

We promote diversity and equal opportunities, minorities in science are encouraged to apply.

Queries about this position should be sent to marian.serrano@ub.edu or marian.boguna@ub.edu.


Pràctiques en empresa

16/05/2022

Oferta per estudiants de grau de Física o similars:

 1. Visualització xarxes en 3D de cultius neuronals amb el Dr. Jordi Soriano i el Dr. Albert Diaz-Guilera. Requisit: coneixement programació (preferiblement R).
 2. Construcció i recerca en xarxes econòmiques amb el Dr. Sergi Lozano . Requisit: coneixement programació (Python o R). Es necessiten dues persones.
 3. Preparació de material bibliogràfic sobre temes de física estadística amb el Dr. Matteo Palassini. 
 4. Suport informàtic en projectes sobre lingüística computacional i suport de recerca en aprenentatge automàtic amb la Dra. Mireia Farrús i la Dra. Mariona Taulé, investigadores al Centre de Llenguatge i Computació.  Requisit: Programació en Python.

Si estàs interessat o interessada contactan's a ubics@ub.edu.

Data límit: 15 de Juny 2022


Predoctoral Grants / UBICS contratcs / UBICS Collaboration Fellowships

Predoctoral grants are addressed to students that have been enrolled (or waiting for enrolling) in an official doctoral degree programme. The main predoctoral grants for a UB student with the pursuit of a doctoral degree in the fields of technology, engineering, physics, mathematics, life and health sciences are the following ones:

Name FPU FPI FI APIF La Caixa
Application period October or December/January June or October September/October October February
Funding Institution State State Autonomous UB Obra Social "La Caixa"
# Grants 850 ~1000 75 55 ~35
# Years 4 4 3 3 3
 •  FPU grants (Spanish Ministry of Education) for trainee university teachers and research personnel. Every year 850 FPU grants are offered, 2% of these ones are addressed to students with disabilities equal to or greater than 33%. The gross monthly salary of the grant is 1173 € (12 monthly payments with 2 bonus). More info: here.
 •  Ph.D. Contracts for Doctors Training or FPI grants (Spanish Ministry of Science, Innovation, and Universities) for trainee research personnel. The annual financial grant is about 20.000€ (gross amount). More info: here.
 •  Catalan Government FI grants for the recruitment of early-stage research staff. The gross annual salary of the fellow recruited is for the first year 14.400€ and 15.600€ for the second and third year. More info: here.
 •  University of Barcelona APIF grants for predoctoral research personnel. Every year 56 APIF grants are offered, 1 of these ones are addressed to students with disabilities equal or greater than 33%. The monthly financial grant (gross amount) is 1.173,00 € (14 monthly payments). More info: here.
 •  ‘La Caixa INPhINIT’ grants for researchers willing to carry out their Ph.D. project in research centers accredited with the Spanish Seal of Excellence Severo Ochoa, María de Maeztu or Health Institute Carlos III. The maximum total payment amount for 3 years is about 120,000 €. More info: here.

Remind that if you want to enjoy any of these grants you need a Master's degree and to be enrolled in an official Doctoral degree programme.

The UBICS Institute works to foster the complex systems’ research facilitating funding to students that are waiting for a predoctoral fellowship (see UBICS contracts section) as well as to students that want to develop their Master degree project with a UBICS member (see UBICS Collaboration Fellowships section).

 

UBICS Contracts

UBICS also offers contracts to students who have completed their Master and they are waiting for a fellowship to start their PhD (at the UB) with a UBICS member.

The UBICS Institute normally offers 3-4 contracts with the following features:

 • Dedication 15 hours, period September-December, monthly financial grant (gross amount) 740 € (gross salary).
 • Dedication 10 hours, period September-December, monthly financial grant (gross amount) 500 € (gross salary).

The application opens every June-July. PhD supervisors, who are also members of the UBICS, will have the responsibility for announcing these contracts.

 

UBICS Collaboration Fellowships

Every year the Institute offers 4 UBICS Collaboration Scholarships (Beques de Col·laboració) with two requirements:

 1. Master student (or to be enrolled) to one of the following Masters:

    2. A commitment to developing the Master project with a UBICS member.

The details of these fellowships are the following ones:

 • 2 UBICS Scholarships, dedication 15 hours, period February-July 2019, monthly financial grant (gross amount) 370.20 €.
 • 2 UBICS Scholarships, dedication 25 hours, period February-July 2019, monthly financial grant (gross amount) 617.00 €.

 The application normally opens in October. You should keep an eye on our website (news ’section) or here.


Contractes Pont UBICS

Aquests contractes son sol·licitats pels estudiants que han començat o que volen començar el Doctorat (a la UB) amb un dels nostres membres del UBICS i que encara no gaudeixen de cap altra ajut.

Normalment l’Institut ofereix 3-4 contractes pont de les següents característiques:

· Dedicació 15 hores, període setembre-desembre, dotació econòmica mensual (import brut) 740 €.

· Dedicació 10 hores, període setembre-desembre, dotació econòmica mensual (import brut) 500 €.

 

La presentació de les sol·licituds s’obre durant els mesos de Juny-Juliol. Els mateixos membres del UBICS son els que anunciaran aquests contractes als seus estudiants.


Beques de col·laboració UBICS

Cada any l’Institut ofereix 4 beques de col·laboració UBICS. Els dos únics requisits obligatoris per sol·licitar una d’aquestes beques són els següents:

   1. Ser estudiant d'un Màsters següents:

 • Màster en Sistemes Complexos i Biofísica
 • Màster en Enginyeria Biomèdica
 • Màster de modelització Computacional atomística i multiescala en física, química i bioquímica
 • Màster de Fonaments de la ciència de dades
 • Màster de Ciència Cognitiva i Llenguatge
 • Màster Interuniversitari en Intel·ligència Artificial (UB, UPC, URV).

    2. Realitzar el Treball Final de Màster amb un dels nostres membres del UBICS.

Els detalls de les beques son els següents:

· 2 Beques UBICS, dedicació 15 hores, període febrer-juliol, dotació econòmica mensual (import brut) 370 €.

· 2 Beques UBICS, dedicació 25 hores, període febrer-juliol, dotació econòmica mensual (import brut) 617 €.

La convocatòria per aplicar a aquestes beques s’obre normalment al Octubre, estigueu atents al apartat de novetats de la nostra web o aquí.


Beques Predoctorals

Beques Predoctorals

Aquestes beques serveixen per tots aquells estudiants que volen començar un Doctorat o que estan ja en programes de Doctorat, amb l’objectiu últim d’aconseguir el títol de Doctor.  A continuació, esmentem les principals beques que podeu demanar, i les ajudes que facilitem des del UBICS.

Principalment, hi ha cinc ajuts que un estudiant de la UB pot optar: FPU, FPI, FI , APIF i de l’Obra Social ‘La Caixa’. Les beques FPU, FI i APIF son sol·licitades per els alumnes sent principalment important la nota mitjana del l’estudiant. En canvi, la FPI va associada a un projecte sol·licitat prèviament pel grup d’investigació. Per tant, en aquest últim cas, és el director del grup qui decideix quin estudiant de tots els que es presenten, té més mèrits per aconseguir l’ajuda oferta.

 

Beques Predoctorals

Nom FPU FPI FI APIF La Caixa
Període   Convocatòria   Octubre o   Desembre/Gener   Juny o   Octubre   Setembre/Octubre   Octubre   Febrer 
Institució financera  Estatal Estatal Autonòmica UB La Caixa
# Beques 850 ~1000 75 55 ~35
# Anys 4 4 3 3 3

 

Les beques FPU (Formación de Profesorado Universitario) son adjudicades pel Ministeri d’Educació i Formació Pofesional, s’ofrenen 850 beques a l’any, sent el 2% destinades a estudiants amb una discapacitat igual o major al 33%. El contracte màxim de la FPU és de 4 anys, el sou és de 1173 € bruts mensuals (12 mensualitats + 2 pagues extraordinàries). Més informació sobre aquestes ajudes aquí.

Les antigues beques FPI adjudicades pel Ministeri d’Economia i Empresa, s’anomenen ara Ayudas para contratos predoctorales para la formación de doctores i son donades pel Ministeri de Ciència, Innovació i Universitats. La duració de la beca és de 48 meses (4 anys) amb una dotació d’aproximadament 20.000€ bruts anuals. Més informació aquí.

Els ajust FI (Ajuts per a la contractació de personal investigador novell) son convocats per la Generalitat de Catalunya (Agència de Gestió d'Ajuts Universitaris i de Recerca). La retribució anual de l’ajut és de 14.400 € bruts el primer any i de 15.600 € el segon i tercer any. Més informació aquí.

Els ajuts APIF son convocats per la mateixa Universitat de Barcelona. S'oferten un total de 56 ajuts dels quals 1 es reserva per a persones amb una discapacitat igual o superior al 33 %. La retribució mensual per a aquesta modalitat de contracte és de 1.173,00 € per catorze  pagues. Tota la informació sobre aquest ajut aquí.

Les beques predoctorals ‘Inphinit’ de l’Obra Social ‘La Caixa’, ofereixen cada any a uns 35 estudiants desenvolupar el seu Doctorat en un centre d’investigació potent. La dotació econòmica total de la beca és aproximadament de 120.000€. Més informació aquí.

Recordar que per gaudir de qualsevol d’aquests ajuts és requisit necessari haver realitzat un Màster i estar matriculat o admès en un programa de Doctorat, pel curs que comença en el moment de presentació de la sol·licitud o estar en disposició d’estar-ho en la data de formalització de la beca.

L’Institut UBICS intenta fomentar la recerca en l’àmbit dels Sistemes Complexos facilitant finançament als estudiants, ja sigui alhora de realitzar el Treball Final de Màster mitjançant beques de col·laboració o durant el període d’espera de la concessió d’una de les beques predoctorals esmentades anteriorment (contractes pont).